Akcie a zľavy
Špeciálne ponuky
Kategórie

Skúšanie cestných vozidiel - Praktické merania

12,06 
Bežná cena
 
13,40 
Ušetríte
 
10% (1,34 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
126
Väzba
Brožovaná
Rozmery
210 x 297 mm
Hmotnosť
0,35 kg
ISBN
978-80-5541-392-1
EAN kód
9788055413921
Číslo produktu
336426
Predmet Skúšanie cestných vozidiel je výberovým predmetom vyučovaným v odbore cestná doprava. Výučbu predmetu zabezpečuje Katedra cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzitev Žiline. Náplň predmetu je venovaná problematike skúšania cestných vozidiel, zisťovaniu ich charakteristík, porovnávanou s predpísanými parametrami, podmienkam vykonávania skúšok, homologizácii a v neposlednom rade aj legislatíve upravujúcej danú problematiku. Ide o posledný predmet v poradí počas štúdia zaoberajúci sa technickou stránkou vozidla. Študenti, ktorí si ho vyberú , by mali mať dostatočné znalosti z techniky a konštrukcie cestných vozidiel z absolvovaných predmetov, akými sú napríklad Cestné vozidlá, Dynamika cestných vozidiel, Konštrukcia cestných vozidiel, Diagnostika, údržba a opravy cestných vozidiel a iné. Náplň cvičení pozostáva z celkov venujúcich sa vybraným problematikám. Každý celok je zastúpený praktickými meraniami, počas ktorých si študenti overia svoje teoretické vedomosti z predchádzajúcich predmetov, aplikujú ich pri skutočných meraniach na vozidlách. Tým dostávajú možnosť prehĺbenia si vlastných vedomostí. Prvá kapitola sa venuje všeobecným vlastnostiam vozidiel, ktorých znalosť je nevyhnutnosťou v praxi v oblasti cestnej dopravy, ale aj pri meraniach v rámci cvičení z predmetu. Podrobne opisuje osvedčenia o evidencii vozidla, ich vývoj a dnešnú podobu. Sú uvedené aj príklady skutočných osvedčení vybraných kategórií vozidiel spolu s legislatívnou špecifikáciou výrazov uvedených v osvedčení. Druhá kapitola opisuje problematiku merania hluku emitovaného cestnými vozidlami. popísané sú dva typy merania - meranie hluku stojaceho vozidla (podľa predpisu EHK OSN č. 51) a meranie hluku pôsobiaceho na vodiča v interiéri počas jazdy - podľa vlastnej metodiky. Tretia kapitola predstavuje vplyv zaťaženia automobilu osobami na polohu jeho ťažiska a tým jazdné vlastnosti vozidla. Zisťuje sa okamžité zaťaženie jednotlivých kolies na kolesových váhach, vzhľadom na osoby sediace vo vozidle. V štvrtej kapitole je vykonané meranie odporových síl pôsobiacich na vozidlo počas jeho pohybu. Tie sú zisťované dojazdovou skúškou podľa metodiky normy STN 30 0554. Pri nej sa sleduje okamžitá rýclosť vozidla v čase a jeho spomalenie, ktorého veľkosť je daná veľkosťou súčtu jazdných odporov. Piata kapitola vychádza z predošlej štvrtej. Tu ide o meranie výkonu momentu motora vozidla vzhľadom na jeho okamžité zrýchlenie počas skúšky zrýchlenia, ktorej metodika je popísaná v norme STN 300556. Na základe nameraných jazdných odporov z predošlej kapitoly a okamžitého zrýchlenia vzhľadom na rýchlosť vozidla možno vypočítať požadované charaktristiky motora. V šiestej kapitole je popísaná metodika merania charakteristík motora na valcovej skúšobni výkonu. Tu je možnosť porovnania hodnôt udávaných výrobcom a hodnôt nameraných skúškou zrýchľovaním s hodnotami získanými meraním na valcovej skúšobni. Všetky podkapitoly opisujúce merania sú logicky členené na teoretický úvod do problematiky, popis metodiky merania a legislatívy pokiaľ je dostupná, popis meracej techniky, technické údaje nvozidla a vyhodnotenie výsledkov. Pri meraniach sa autori snažili vychádzať z legislatívnych predpisov, ak jestvujú. Pokiaľ však nie je ich znenie dostatočne aktuálne k riešenej problematike, prípadne metodika nie je plne použiteľná pre účely meraní, neboli tieto legislatívne opatrenia dôsledne dodržané. Vzhľadom na to bola metodika merania doplnená a upravená pre zabezpečenie vhodnejšieho použitia v daných podmienkach, prípadne lepšej vypovedacej schopnosti nameraných údajov. Táto publikácia by mala slúžiť najmä študentom na prehĺbenie si a zopakovanie už získaných poznatkov z problematiky cestných vozidiel. Mala by byť návodom pri pripravovaní sa na cvičenia, pri vypracovaní vlastných elaborátov z meraní vykonávaných na cvičeniach a pri príprave na skúšku z predmetu.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore